Giải đáp về thuật ngữ Quyết toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành

1136
Đăng ngày 20/06/2017 bởi nguyentheanh

Điều 29 Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP

  1. Các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách sau khi hoàn thành đều phải thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
  2. Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng để đưa công trình của dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, thiết kế, dự toán được phê duyệt; hợp đồng đã ký kết; kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng…

Lần ngược thời gian và văn bản cũ….

Quyết toán vốn đầu tư” là cụm từ cũ từ Thông tư 45/2003/TT-BTC. Sau đó  Thông tư 09/2011/TT-BTC thay TT45 cụm từ vốn đã được bỏ đi và thay bằng cụm từ “Quyết toán dự án hoàn thành” (theo quan điểm người soạn thì quyết toán dự án không chỉ nguyên nguồn vốn, mở rộng ra). “Quyết toán vốn đầu tư” là 1 nội dung của “Quyết toán dự án hoàn thành” ý chỉ vấn đề “chi phí”.

  • Thông tư số 45/2003/TT-BTC: Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư
  • Sang Thông tư số 19/2011/TT-BTC: Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
  • Hiện hành Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

Điều 3. Chi phí đầu tư được quyết toán

Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng để đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, thiết kế, dự toán được duyệt; hợp đồng đã ký kết (đối với những công việc thực hiện theo hợp đồng) kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung quyết toán dự án hoàn thành theo điều 12 Thông tư 09/2016/TT-BTC.

Category Thẻ