Lập dự toán chi phí Tư vấn giám sát (lập dự toán Man Month)

2011
Đăng ngày 29/04/2017 bởi nguyentheanh

Lập dự toán chi phí Tư vấn giám sát (lập dự toán Man Month hay còn gọi là lập dự toán tháng người) – chức năng mới trong phần mềm QLCL GXD phiên bản 7.0.

1. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế khi lập dự toán công trình, cần xác định chi phí giám sát họ có thể xác định theo định mức tỷ lệ % theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng đối với:

  • Chi phí Tư vấn giám sát thi công theo bảng 22 Định mức Chi phí giám sát thi công xây dựng
  • Chi phí Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị theo bảng 23 Định mức Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

2. Đối với Tư vấn giám sát khi được yêu cầu bản chào giá chi phí giám sát thì phải xác định dự toán chi phí tư vấn giám sát theo hướng dẫn tại phụ lục cuối Quyết định số 79/QĐ-BXD. Hướng dẫn xác định dự toán chi phí tư vấn chủ yếu là công thức và lời nói, nên nhiều bạn chưa quen làm sẽ thấy lúng túng khi được giao nhiệm vụ.

Nội dung dự toán chi phí tư vấn: Theo Quyết định số 79/QĐ-BXD dự toán chi phí tư vấn gồm cảc khoản chi phí: Chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng.

Sở hữu phần mềm Quyết toán GXD (hoặc Dự toán GXD) sẽ có tình năng xác định chi phí tư vấn giám sát theo cách lập dự toán – lập dự toán man month (dự toán tháng người).

Category Thẻ